Chinese | Japanese | Franais

 
 
ATTRACTIONS LINE

Beijing - Royal Prime Minister's Palace 780km, the Beijing Shijiazhuang, Beijing Zhuhai,Zheng Jiaojin, Jinyang Bei Liu export 2km arrived at the brigade

Tour area
Shanghai - Royal Prime Minister's Palace 1160km, the Jing Lu, even Huo, Zheng Jiaojin,high-speed Jinyang Bei Liu export 2km offset

As tourism zone
Shijiazhuang - Royal Prime Minister's palace 500km, the Beijing Zhuhai, Qing Lan (long Handan), long Jin, high-speed Jinyang north exit

2km arrived in tourist area
Xi'an - Royal Prime Minister's palace 450km, the West Yu, Hou Jin, high-speed Jinyang Bei Liu export 2km arrived in tourist area
Taiyuan - Royal Prime Minister's Palace 320km, after a long, long Jin, high-speed JinyangBei Liu export 2km arrived in tourist area
Zhengzhou - Royal Prime Minister's Palace 145km, by Zheng Jiao, Jiao Jin, high-speed Jinyang Bei Liu export 2km arrived in tourist area
Luoyang - Royal Prime Minister's palace 130km, after two Guang (Jincheng to Luoyang),high-speed Jinyang Bei Liu export 2km offset

As tourism zone
Jiaozuo - Royal Prime Minister's Palace 75KM, Jiao Jin, high-speed Jinyang Bei Liu export2km arrived in tourist area

 
Copyright2008-2014 © The national AAAAA level scenic spots A record number:Jin ICP Preparation14009125No.